{{ctrl.notification}}
ایران ایر
شناسه نرخی
تا 24 ساعت قبل از پرواز
از 24 ساعت قبل از پرواز
J,C,Y,V,S,Q,M,O,N,L,X,I,K
30 %
60 %
آسمان
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 3 ساعت قبل از پرواز
تا 30 دقیقه قبل از پرواز
از 30 دقیقه قبل از پرواز
D,I,Z
30 %
30 %
50 %
50 %
50 %
Y,V,S,U,R,X
40 %
40 %
60 %
60 %
60 %
W,Q,N,T,M,O
40 %
40 %
60 %
60 %
60 %
L,K,H,B,E
50 %
50 %
70 %
70 %
70 %
قشم ایر
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 2 ساعت قبل از پرواز
از 2 ساعت قبل از پرواز
A,R,Y
30 %
40 %
60 %
70 %
V,M,Q,K,N,S
40 %
50 %
60 %
70 %
D,U,L
100 %
100 %
100 %
100 %
تابان
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 3 ساعت قبل از پرواز
از 3 ساعت قبل از پرواز
YY,YR,YV,YZ,YL,YM,YA,YI,YP,YF,YK,YD,YN,YB,YW,YJ,YS,YO,YQ,YE,YU,Y,RU,RO,RQ,RE,RM,RB,RP,RS,RD,RJ,RI,N,D,K,F,P,I,A,M,L,Z,V,R,Y,DE,PO,AH,DO,MH,NO,LO,IO,PE,NH,ZE
20 %
30 %
50 %
60 %
O,S,W,B,OE,BO,SH,OH,WO,SO,BH,BE,WH,OO
20 %
30 %
60 %
70 %
E,Q,QH,QE,EE,EO
100 %
100 %
100 %
100 %
کاسپین
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 4 ساعت قبل از پرواز
از 4 ساعت قبل از پرواز
W,WF,WB,N,NF,NB,X,S,SF,H,HF,P,PF,PB,R,RF,RB,RH,RE,RD,J,JH,JD,JH,JB,JF,JZ,Z,ZF,ZB,ZD,ZH,Q,QF,QB,QH,QD,RL,WL,FL,FM,FP,FH,FZ
30 %
30 %
50 %
70 %
M,ML,O
40 %
40 %
70 %
70 %
K,KF,KL,LL,L,LF,LB,LH
50 %
50 %
80 %
80 %
V,A,F,U,D,IF,IB,IH,IE,I
100 %
100 %
100 %
100 %
زاگرس
شناسه نرخی
تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیط
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 3 ساعت قبل از پرواز
از 3 ساعت قبل از پرواز
D,I,Z,ZD,ZF,ZI,ZL,ID,IF,DD
0 %
20 %
30 %
50 %
50 %
M,N,Q,X,R,U,V,W,Y,MD,ND,QD,XD,XF,XI,XY,XB,RD,RF,UD,UF,VD,VF,YD,MO,VO,NO,ME,NE,XO,VE,QO,F
0 %
30 %
40 %
50 %
60 %
H,K,L,HD,KD,LD,KK,LH,LO,LB,KE,LE,HK,HH,KB,HB,KO,B,BD,BF,BI,KH
0 %
40 %
50 %
60 %
70 %
O,E,ED,EK,EE,OB
0 %
50 %
60 %
80 %
90 %
کارون
شناسه نرخی
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 3 ساعت قبل از پرواز
از 3 ساعت قبل از پرواز
B,E,H,K,L,M,N,Q,R,S,U,V,W,Y,BB,EB,HB,KB,LB,MB,NB,RB,UB,VB,WB,YB,BD,ED,HD,KD,LD,ND,QD,RD,UD,VD,WD,YD,BE,EE,HE,KE,LE,ME,NE,QE,RE,SE,UE,VE,AA,AB,AC,AD,AE
30 %
50 %
70 %
WE,YE,BF,EF,HF,KF,LF,MF,NF,QF, RF,SF,UF,VF
50 %
50 %
70 %
WF,YF,BH,EH,KH,LH,MH,NH,QH,RH,SH,UH,VH,WH,YH,BM
50 %
50 %
70 %
EM,HM,KM,LM,MM,QM,RM,SM,VM,WM,YM,BN,EN,LN,MN,NN,NV,WN,YN,BO
100 %
100 %
100 %
آتا
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 24 ساعت قبل از پرواز
تا 3 ساعت قبل از پرواز
از 3 ساعت قبل از پرواز
Y,I,S,R,O,V,CP,CE,CF,YF,YI,YS,YR,YO,YV,YB,YP,YE
10 %
30 %
50 %
60 %
B,Q,Z,P,N,M
20 %
50 %
70 %
80 %
L,F,A,E,D
30 %
70 %
80 %
90 %
K,W,H,J
40 %
80 %
90 %
95 %
X,U
80 %
100 %
100 %
100 %
کیش ایر
شناسه نرخی
تا 24 ساعت قبل از پرواز
از 24 ساعت قبل از پرواز
RQ,RX,R,P,F,S,Y,B,H,C,RB,RR,RV,RN,RH,RK,RY,RS,RM,RL
20 %
40 %
K,L,N,Q,M,V,X
25 %
50 %
U
100 %
100 %
ماهان
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 3 ساعت قبل از پرواز
از 30 دقیقه قبل از پرواز
S,X,T,V,Q,P,Y,B
10 %
10 %
30 %
50 %
L
15 %
15 %
40 %
50 %
I
20 %
20 %
40 %
50 %
WS,W,WA,WW,N,WQ
20 %
20 %
50 %
70 %
C,CC
30 %
30 %
40 %
70 %
U
90 %
90 %
95 %
95 %
BH,R
30 %
30 %
40 %
60 %
معراج
شناسه نرخی
تا 48 ساعت قبل از پرواز
تا 4 ساعت قبل از پرواز
از 4 ساعت قبل از پرواز
I,D,C,J,Z
30 %
40 %
50 %
W,O,R,A
40 %
50 %
60 %
B,Y,S,E
50 %
60 %
70 %
X,V,Q,N,M,L,K,H
60 %
70 %
80 %
U,UB,UD,UE
70 %
80 %
90 %
سپهران
شناسه نرخی
تا 72 ساعت قبل از پرواز
تا 48 ساعت قبل از پرواز
تا 24 ساعت قبل از پرواز
تا 12 ساعت قبل از پرواز
از 12 ساعت قبل از پرواز
P,V,PV,LV,L,T,Q,E,O,S,H,A,M,B,R,I,J,K,Z,D,Y,YB
30 %
50 %
70 %
85 %
85 %
GB,NB,XB,FB,UB,WB,G,N,X,F,U,W
95 %
95 %
95 %
96 %
96 %
وارش
شناسه نرخی
تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیط
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 3 ساعت قبل از پرواز
از 3 ساعت قبل از پرواز
HH,HW,HV,HU,HR,HQ,HN,HM,HI,HE,HD,HB,HS,HF,HJ,HG,HY,HL,HO,HP,HT,HZ,MD,MF,MG,MI,MK,MM,MN,MO,MP,MQ,MR,MS,MU,MV,MY,MZ,MH,ME,MB,MW,KE,IE,ML,MT,MJ
0 %
10 %
30 %
50 %
70 %
SS,SW,SV,SU,SR,SQ,SN,SM,SK,SE,SD,SB,SH,SY
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
LL,LW,LV,LU,LS,LR,LQ,LN,LM,LK,LE,LD,LB,LY,LI,LT,LF,LG,LH,LZ,LO,D,WI,LP
0 %
30 %
50 %
70 %
90 %
ساها
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 4 ساعت قبل از پرواز
از 4 ساعت قبل از پرواز
Z,D,Y
60 %
60 %
70 %
80 %
P,V,L,T,Q,E,O,S,H,A,M,B,R,I,J,K
70 %
70 %
80 %
90 %
U,W
95 %
95 %
95 %
95 %
G,N,X,F
100 %
100 %
100 %
100 %
ایران ایرتور
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 5 ساعت قبل از پرواز
از 5 ساعت قبل از پرواز
C
20 %
30 %
40 %
50 %
V,M,H,Y
30 %
40 %
50 %
60 %
پارس ایر
شناسه نرخی
تا 72 ساعت قبل از پرواز
تا 24 ساعت قبل از پرواز
تا 3 ساعت قبل از پرواز
از 3 ساعت قبل از پرواز
همه کلاس ها
30 %
55 %
65 %
75 %
فلای پرشیا
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر 2 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 4 ساعت قبل از پرواز
از 4 ساعت قبل از پرواز
همه کلاس ها
30 %
60 %
70 %
75 %
85 %
پویا
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 2 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 3 ساعت قبل از پرواز
از 3 ساعت قبل از پرواز
Y,W,V,S
20 %
30 %
50 %
60 %
U,R,X
25 %
40 %
60 %
70 %
Q,N,M
30 %
50 %
70 %
80 %